środa, 01 wrzesień 2010 15:31

Statut YKP

Zarząd YKP NOWY TARG

1.komandor : Ryszard Giżycki
2.vice komandor ds.wyszkolenia :Stanisław Garb
3.vice komandor ds.technicznych : Jan Szczęśniak
4.skarbnik: Piotr Bielak
5.sekretarz : Tomasz Gąsienica-Wawrytko

Komisja Rewizyjna:

1 przewodniczący: Janusz Natkaniec
2.Jan Bryniarski
3.Witold Jedrol

Sąd kolżeński:

1.Antoni Błachowski
2 Adrian Mizera

3.Tomek Gąsienica-Wawrytko
 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA  YACHT  KLUB   POLSKI   NOWY TARG

YACHT  KLUB  POLSKI  NOWY  TARG   wywodzi się ze  struktury i  ducha założonego  w 1924 r.  Yacht  Klubu  Polski.    Dekretem   Prezydenta  Rzeczpospolitej        z  1927 r. został upoważniony do używania  bandery  Marynarki  Wojennej z  dodatko-wym emblematem Klubu. Kontynuuje jego tradycje i  jest integralnie związany z obec-nie  działającym  YACHT  KLUBEM  POLSKI,  gdzie posiada swoich przedstawicieli w Zarządzie Głównym.

Rozdział I
                                                 Postanowienia ogólne

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem .

 • 2

Siedziba Klubu mieści się w Nowym Targu. Terenem działania jest obszar Województwa Małopolskiego, a w szczególności Powiat Nowy Targ.

 • 3

Klub jest zawiązany na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów  ustawy Prawo o sto-warzyszeniach     (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami)     i  ustawy z dnia                     24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU.Nr 96 poz. 873 z 2003 r. ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

 • 4

Klub ma osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego i prowadzi  działal-ność od chwili wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 • 5

Klub ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ponadto używa bandery, proporca i godła YACHT KLUBU POLSKI.

 • 6

Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, a także łączyć się w związki.

 

 

- 2 -

 • 7
 1. Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do niektórych prac może zatrudniać pracowników z poza członków Klubu na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Wynagrodzenie dla takiego pracownika pokrywa się z majątku stowarzyszenia.
 3. Klub działa na rzecz ogółu społeczeństwa.
 4. Klub może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 5. Cały dochód Klubu przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

Rozdział II
                                                        Cele i środki działania

 • 8

Celem działania Klubu jest kontynuacja tradycji żeglarskich YACHT KLUBU POLSKI na terenie Podhala zgodnie z działalnością statutową:

 1. uprawianie i rozwój żeglarstwa oraz innych sportów wodnych na morzu i wodach śródlądowych,
 2. kultywowanie oraz wzbogacanie w ramach swojej działalności wartościowych tradycji i dorobku żeglarstwa i innych sportów wodnych oraz turystyki i rekreacji na wodzie,
 3. stanie na straży dobrego imienia bandery YKP w kraju i za granicą,
 4. propagowanie żeglarstwa, krzewienie wiedzy żeglarskiej, oraz wychowywanie młodzieży zwłaszcza wymagającej specjalnej troski w duchu tradycji YACHT KLUBU POLSKI,
 5. szerzenie kultury współistnienia i obcowania z przyrodą,
 6. działalność na rzecz ekologii akwenów wodnych,
 7. rozwój krajoznawstwa wodnego oraz działalność na rzecz aktywnego wypoczynku młodzieży , a także młodzieży wymagającej specjalnej troski.
 • 9

Nieodpłatną działalność statutową  realizuje  Klub poprzez:

 1. organizowanie szkoleń żeglarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych na patent żeglarza jachtowego, młodszego instruktora i sternika,
 2. organizowanie regat i wyjazdów na rejsy szkoleniowe na akwenach polskich i Europy,
 3. organizowanie spotkań z młodzieżą zachęcając do uprawiania sportów wodnych i rekreacji na wodzie ,
 4. w ramach rozwoju krajoznawstwa - organizowanie rejsów łodzią typu - DZ na akwenie czorsztyńskim,
 5. zabezpieczenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży na przystani Klubu, połączone z zabawami i konkursami na temat wiedzy żeglarskiej,
 6. organizowanie przeglądów piosenki żeglarskiej,
 7. czynne uczestnictwo w imprezach żeglarskich organizowanych przez bratnie kluby na terenie Polski,

- 3 -

 1. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzę-dów oraz sądów w sprawach uprawiania żeglarstwa, sportów wod-nych, ochrony akwenów wodnych  i tp.,
 2. opiniowanie projektów dotyczących żeglarstwa, turystyki i ochrony środowiska wodnego,
 3. inne działania realizujące cele statutowe.
 4. W zakresie wykonywania zadań będących w sferze zadań publicznych takich jak:                                                                                       a)  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  &nbs p;                                     b)  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Na terenie swojego działania może zakładać Koła (poza siedzibą Klubu) i sekcje zainteresowań.
 6. Służyć swoimi zasobami osobom specjalnej troski pokrywając te koszty w całości z uzyskanych środków z wpłat 1 % od osób fizycz-nych z ich podatków oraz częściowo własnych.

 

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

 • 10

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu. Klub posiada członków: zwyczajnych, , wspierających , honorowych i juniorów.

 • 11

Członkiem zwyczajnym Klubu  może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywa-telstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania niniejszego statutu), która:

 1. złoży deklarację członkowską,
 2. uzyska poręczenie dwóch członków Klubu,
 3. odbędzie roczny staż kandydacki w Klubie.
 • 12

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i zaliczeniu rocznego stażu w Klubie  na podstawie decyzji Zarządu Klubu. Obowiązuje regulamin przyjęć zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

 • 13

Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.

 • 14

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

 

- 4 -

 • 15

Członkiem honorowym Klubu  może zostać członek zwyczajny, który wniósł wybitny wkład w działalność i rozwój YKP NOWY TARG.   Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zgromadzenie  na wniosek Zarządu Klubu.

 

 • 16

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu. 2.  Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu.                                          3.  Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub.                               4.  Zgłaszania wniosków, co do działalności Klubu.
 • 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów.
 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia  YKP i Klubu.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 4. Wykonywania prac na rzecz stowarzyszenia w ramach realizacji celów.
 • 18

Członkowie wspierający  nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jed-nak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z za-deklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu.

 • 19

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich i posiadają wszelkie prawa i obowiązki  członka zwyczajnego wynikających z § 16 i 17.

 • 20

1.Członkiem juniorem może być osobo niepełnoletnia, przyjęta po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Klubu, za pisemną zgodą ustawowego opiekuna.                                                                                       2. Junior ma wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, poza biernym i czynnym prawem wyborczym. Po uzyskaniu  pełnoletniości  junior automatycznie staje się członkiem zwyczajnym.

 • 21

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej  Zarządowi.
 2. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:

 

- 5 -

 1. a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. b) notorycznego nie brania udziału w pracach Klubu,
 3. c) niepłacenia składek za okres trzech miesięcy, na pisemny wniosek Sądu Koleżeńskiego,
 1. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 2. Śmierci członka lub  utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

 • 22

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Klubu

 • 23

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 24

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym , bezwzględną większością głosów przy udziale 50% uprawnionych do głosowania + 1.

 • 25
 1. Członkowie wybrani do władz Klubu mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.
 2. Nie mogą być członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej osoby:                                                   a) pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu ,stosunku pokrewień-stwa, powinowactwa lub podległości służbowej,                                                                                                                                               &nb sp; b) które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • 26

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej  połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią ina-czej.

 

- 6 -

 

 • 27

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Klubu.  Biorą w nim udział:

 1. Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi.
 2. Z głosem doradczym - członkowie wspierający, juniorzy oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Klubu. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku 50 % +1 członków w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie, który może być w odstępie 1 godzinnym od pierwszego. W takim przypadku podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd  z  jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych Klubu.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
 • 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu.
 2. Uchwalania zmian statutu.
 3. Wybór Komandora Klubu,
 4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 7. Uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 8. Uchwalanie budżetu.
 9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu.
 10. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu.
 11. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze.
 12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 13. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu.
 14. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.
 15. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 16. Przekazanie części swoich kompetencji Zarządowi w drodze uchwały w sprawach wynikających z  § 28 ust. 9 i 13.
 • 29
 1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Klubu zgodnie z uchwała-mi Walnego Zgromadzenia.
 2. Komandor  kieruje pracą Zarządu i reprezentuje Klub na zewnątrz lub przez wskazanego członka Zarządu.
 3. Zarząd składa się z   Komandora,  2-ch Wicekomandorów, Skarbnika i Sekretarza.

- 7 -

 1. Zarząd ma prawo do najbliższego Walnego Zgromadzenia dokooptować do swego składu 1- 2 osób o określonym zakresie obowiązków zawartych w regulaminie pracy Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. a) ustalenie zakresu czynności członków Zarządu i regulaminu pracy Zarządu,
 2. b) realizacja celów Klubu,
 3. c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 4. d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
 5. e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
 6. f) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 7. g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 8. h) przyjmowanie i skreślanie członków,
 9. i) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności stowarzyszenia z podaniem ich do publicznej wiadomości,
 10. j) przekazywanie powyższych sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw pracy i spraw socjalnych,
 11. k) powoływanie z pośród członków zwyczajnych bosmanów do zarządzania przysta-niami jachtowymi i ustala ich zakres praw i obowiązków.
 • 30
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działaln-ością Klubu. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
 2. W zakresie kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi, a swoje sprawozdania składa na Walnym Zgromadzeniu.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy, i sekretarza.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. a) kontrolowanie działalności Klubu,
 2. b) nadzór nad bieżącą gospodarką finansową stowarzyszenia w zakresie podpi-sanych umów, wygranych konkursów, wykonywania zadań zleconych itp.,
 3. c) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
 4. d) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,
 5. e) składanie wniosków o absolutorium dla władz Klubu,
 6. f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
 1. Osoby wchodzące w skład komisji rewizyjnej:
 1. a) nie mogą być równocześnie członkami zarządu, ani pozostawać z członkami tego organu w żadnym stopniu pokrewieństwa, powinowactwa lub podległo-ści z tytułu zatrudnienie,
 2. b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ści-gane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. c) mogą otrzymywać jedynie zwrot kosztów delegacji na zasadach ogólnie obo-wiązujących.
 • 31

W razie gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali  członkowie  organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

- 8 -

 • 32

Osobnym ciałem w działalności Klubu jest Sąd Koleżeński, powoływany przez Walne Zgro-madzenie równolegle z kadencyjnością władz Klubu, w głosowaniu tajnym.

 1. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Sąd Koleżeński powołany jest do :                                                                                               a) rozstrzygania sporów o charakterze nie sportowym, wewnątrz Klubu,
 3. b) rozpatrywanie w pierwszej instancji wykroczeń dyscyplinarnych członków Klubu, a w szczególności czynów naruszających etykę i zwyczaje żeglarskie. Sprawy te wnosić mogą: zainteresowani, Zarząd Klubu lub Zarząd Główny YKP.

 

 1. c) sprawy, w których stroną jest członek ZG YKP lub członek honorowy Klubu, rozpatruje Sąd Koleżeński YKP-u, będący dla tych spraw sądem pierwszej instancji. Dla innych spraw jest sądem drugiej instancji.
 2. Od orzeczeń sądów wymienionych w § 32 ust. 2 b , c,  przysługuje odwołanie odpowiednio: do Walnego zgromadzenia członków Klubu lub Walnego Zjazdu Delegatów YKP.
 3. Nie przysługuje odwołanie w trybie zwykłym od orzeczeń sądu drugiej instancji.

Rozdział V

Nagrody i kary

 • 33

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków , oraz aktywna prace nad rozwojem Klubu i wybitne osiągnięcia żeglarskie, członkowie Klubu mogą być wyróżniani:

 1. pochwałą ustną lub na piśmie,
 2. dyplomem lub odznaka,
 3. nadaniem godności członka honorowego,
 4. wnioskowanie przez Zarząd Klubu do Kapituły Odznaczeń przy ZG YKP o odzna-czenie Komandorią lub godności honorowych będących w gestii Zjazdu Delegatów YKP.

 

 • 34

 

 1. Za działalność na szkodę Klubu, nie przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, Zarząd może wymierzyć następujące kary:                                                                    1) upomnienie ustne lub na piśmie,                                                                                                                                              2) ostrzeżenie na piśmie,                                                                                                                                       3) udzielenie nagany,                                                                                                                                            4) zawieszenie w prawach członka,                                                                                              5) skreślenie z  listy członków.                                                                                                               2.    Członkowi Klubu przysługuje w terminie do 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu o ukaraniu prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

 

- 9 -

 

Rozdział VI

Majątek i Fundusze

 • 35
 1. Majątek Klubu powstaje:
 1. a) ze składek członkowskich,
 2. b) z darowizn, spadków, zapisów,
 3. c) z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Klubu,
 4. d) z dochodów z działalności odpłatnej stowarzyszenia
 5. e) dotacji i ofiarności publicznej.
 1. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu.
 2. Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd.
 5. Dla ważności pism Zarządu Klubu wymagany jest podpis Komandora lub jednego z upoważ- nionych przez niego zastępców oraz Sekretarza Zarządu. Pisma zawierające zobowiązania lub decyzje finansowe  oraz rachunki podpisuje Skarbnik w miejsce Sekretarza.
 6. Niniejszy statut zabrania,:
 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika, że statutowego celu stowarzyszenia.
 4. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

 

 

 

- 10 -

Rozdział VI


Postanowienia końcowe

 

 • 36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie  kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich),  przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 • 37

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.

 • 38

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowa-rzyszeniach i prawa cywilnego.

 • 39

Załącznikiem do niniejszego statutu jest Regulamin Flagowy YACHT KLUBU POLSKI uchwalony na Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 7 marca 1981 r. , a wprowadzony przez Zarząd Główny z dniem 1 stycznia 1987 r.

 

Niniejszy Statut uchwalono i przyjęto na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków

zwyczajnych  i honorowych w dniu 29 czerwca 2012 r.

 

Podpisy:                Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Małgorzata Albrzykowska    ..................

Sekretarz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Jędrol   .......................

 

Pieczęć okrągła

 

 

 

 

Więcej w tej kategorii: « Regulamin przystani Cennik »