środa, 01 wrzesień 2010 14:40

Regulamin przystani

                                                                           Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr.01/2018 z dnia 09.05.2020

 

 

       Regulamin przystani Żeglarskiej          

       YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG

      w Mizernej, zatoka Sygulina 

 

 • 1
  Postanowienia ogólne
 1. Władzę na przystani sprawuje Zarząd Klubu, a w jego imieniu Bosman, który odpowiada za porządek na przystani.
 2. Na terenie przystani obwiązuje przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad etyki i etykiety żeglarskiej.

 

 • 2
  Teren przystani,
 1. Przystań jest obiektem sportowo-rekreacyjnym spełniającym funkcje:
 2. a) bazy lokalowo-technicznej Klubu,
  b) portu jachtowego,
  c) bazy szkoleniowo- sportowej,
  d) ośrodka życia klubowego i kulturalnego,
 3. Obszar przystani obejmuje oznakowany teren oraz wszystkie budynki, urządzenia, pomosty i nabrzeża wraz z akwenem wodnym.
 4. Akwen wodny przystani obejmuje wody do ostatnich bojek.
 • 3
  Przepisy porządkowe przystani
 1. Teren przystani jest terenem zamkniętym.
 2. Z przystani korzystają nieodpłatnie członkowie Klubu YKP, spełniający warunki Statutu i Uchwał władz Klubu, ich małżonkowie oraz dzieci członków do lat 18 po zameldowaniu się u bosmana.
 3. Goście zaproszeni przez członków opłacają u bosmana pobytowe w wysokości 50% ceny cennikowej.
 4. Osoby obce mogą przebywać na terenie przystani po opłaceniu u bosmana pobytowego wg cennika i zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 5. Koszty i zasady korzystania z przystani i sprzętu określa odrębny regulamin czyli cennik.
 6. Wszystkie opłaty przyjmuje bosman
 7. Zabrania się palenia otwartego ognia poza terenem wyznaczonym i uzgodnionym.
 8. Osoby przebywające na przystani zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom Bosmana lub dyżurującego członka Klubu.
 9. Parkowanie samochodów winno odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych.
 10. Osoby korzystające z usług Klubu mogą przebywać na terenie przystani w miejscach dla nich wyznaczonych po dokonaniu opłaty pobytowej.
 11. Członków jak i osoby przebywające na przystani obowiązuje segregacja śmieci
 12. Nie wolno wchodzić i przebywać na jachtach i sprzęcie pływającym bez wiedzy i zgody właściciela, jeżeli nie jest to podyktowane względami bezpieczeństwa żeglugi lub koniecznością zabezpieczenia sprzętu przed uszkodzeniem.
 13. Dzieci do lat 16 mogą przebywać na terenie przystani wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 14. Skakanie z pomostu oraz kąpiel bezpośrednio koło pomostu jest zabroniona.
 15. Zabronione jest zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu przystani oraz wód jeziora.
 16. Zwierzęta mogą przebywać na przystani wyłącznie pod opieką właściciela, na krótkiej smyczy i w kagańcu. Na właścicielach spoczywa obowiązek usuwania nieczystości wynikających z pobytu zwierzęcia na przystani.
 17. Wędkowanie z pomostów i łodzi na terenie przystani bez uzgodnienia jest zabronione.
 18. Sprzęt nie będący własnością Klubu można cumować do pomostów i nabrzeży przystani jedynie w wyznaczonych miejscach i za zgodą Bosmana.
 19. Członkowie klubu oraz osoby korzystające z usług Klubu niszczące lub uszkadzające sprzęt i mienie, stanowiące własność klubu ponoszą za wynikłe szkody odpowiedzialność materialną.
 20. Użytkowanie sprzętu pływającego, urządzeń, budynków przystani i pomostów, niezgodnie z ich przeznaczeniem jest zabronione.
 21. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na przystani.
 22. Członkowie Klubu, którzy spełniają wymagania określone w statucie i uchwałach władz Klubu mają prawo do użytkowania świetlicy, po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem Klubu.
 23. Osoby, które wyrządziły szkody na terenie przystani zobowiązane są zgłosić to Bosmanowi i niezwłocznie dokonać naprawy.

 

 • 4
  Korzystanie z pomostu
 1. Pomost manewrowy-czyli jego ostatnia część, służy wyłącznie do chwilowego zacumowania przypływających jednostek lub odejścia na jezioro.
 2. Czas postoju przy pomoście platformie od 18 do 9 dnia następnego dla opłacających bojki gratis. W pozostałych godzinach obowiązuje oplata wg.cennika.                                                                                                                 
 3. Prowadzący jacht i inną jednostkę pływającą przed rozpoczęciem rejsu jest obowiązany dokonać wpisu w książce pływań.
 4. Prowadzący jacht i inną jednostkę pływającą jest odpowiedzialny za:
  a) zapewnienie niezbędnych środków ratunkowych,
 5. b) zapewnienie niezbędnego dla bezpiecznej żeglugi stanu technicznego jachtu lub jednostki,
 6. c) porządek i dyscyplinę na jachcie lub jednostce pływającej,
 7. d) skutki wynikłe z nieprzestrzegania prawa drogi,
 8. e) szkody wyrządzone innym użytkownikom,
 9. Prowadzący jacht lub inną jednostkę pływającą ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilną za życie i zdrowie załogi.
 10. Żeglarze poniżej 16 roku życia mogą pływać jedynie pod nadzorem żeglarza posiadającego kwalifikacje potwierdzone właściwym patentem.
 11. Używanie silników regulują odpowiednie ustawy i rozporządzenia państwowe.
 12. Właściciele łodzi-członkowie klubu, osoby czarterujące łodzie będące własnością klubu, są zwolnione z opłat portowych związanych z krótkotrwałym (np. przerwa w pływaniu) postojem przy pomoście.

 

 • 5
  Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Pożar

 1. Pierwsza osoba, która zauważy pożar winna niezwłocznie przystąpić do jego gaszenia przy pomocy dostępnych środków oraz powiadomić jednostkę straży pożarnej i bosmana.
 2. Na przystani w miejscu ogólnie widocznym są umieszczone numery telefonów alarmowych.

Zagrożenie życia ludzkiego na wodzie

 1. Każda osoba w razie zauważenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego na wodzie zobowiązana jest niezwłocznie zorganizować akcję ratowniczą i powiadomić bosmana.

Ochrona środowiska

 1. Na przystani obowiązuje zakaz:
 2. a) wysypywania i wylewania środków chemicznych, olejów silnikowych i innych substancji szkodliwych mogących zanieczyścić wodę lub glebę,
 3. b) spalania silnie dymiących substancji,
 4. c) mycia samochodów.
 5. Odpady należy wrzucać do odpowiednich pojemników znajdujących się na przystanisegregacja śmieci
 6. Każdy z członków klubu jest zobowiązany uniemożliwić prowadzenie jakichkolwiek czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska naturalnego i może nakazać natychmiastowe usunięcie szkód powstałych z tego tytułu.
 7. Niszczenie roślinności w obrębie przystani jest zabroniona.

 

 • 6
  Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują powszechne przepisy.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Klubu.

 

 

Więcej w tej kategorii: « pogoda j.Czorsztyńskie Statut YKP »