tekst wstep na strone

Korzystaj?c z okazji , jaka podobno zdarza si? raz na 10 lat ,  kiedy to…
31 stycznia po ci??kim udarze zmar?a Ewa Gaw?ska. Z wykszta?cenia geodeta, przez wiele lat, po…
W dniu 19 grudnia 2015 r w ?wietlicy Nadle?nictwa Nowy Targ odby?o si? spotkanie op?atkowe oraz otwarty…
Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia i Nowego Roku niech Gwiazda Pokoju wska?e nam…
Zarz?d KLUBU zaprasza cz?onków i sta?ystów na spotkanie op?atkowe w dniu 19 grudnia 2015 r. na…
Wyci?gneli?my Dzióbusia i tak ko?cówka si? zbli?a. /j/
W sobot? 5 wrze?nia wydobyli?my omeg? z bajorka przy pomo?cie-mycie drenowanie wody, maszt na strych…
W dniu 4 i 5 wrze?nia br (pi?tek i sobota) Zarz?d KLUBU wzywa cz?onków do…
Komunikat Z uwagi na obni?aj?cy si? stale poziom wody w zatoce Sygulina nale?y natychmiast wyslipowywa?…
Kalendarz imprez YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG w sezonie 2015 18 lipca /sobota/ regaty o…
W pi?tek 15 maja zakupili?my w Krakowie OMEG? dla naszego KLUBU -jest ju? na przystani-na…
W sobot? 2 maja 2015 r otworzyli?my sezon ?eglarski na naszej przystani w Mizernej.W przemówieniu…
YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG zaprasza cz?onków , kandydatów i sympatyków na otwarcie sezonu ?eglarskiego 2015…
Zapraszamy cz?onków i kandydatów naszego KLUBU do wzi?cia udzia?u w pracach na  przystani: pi?tek, sobota…
Rysunek Tomka G?sienicy.
Zarz?d KLUBU zwo?uje na podstawie §29 ust.6. pkt  g)  StatutuYKP NOWY TARG Walne Zgromadzenie cz?onków…
Tej zimy nasi koledzy : Tomek G?sienica, Adrian Mizera i Jasiek Szcz??niak przeprowadzili kapitalny remont naszej…
Zarz?d YKP NOWY TARG informuje , ?e 9 maja /sobota/ rozpoczynamy "weekendowy " kurs ?eglarski.…
W dniu 28 marca 2015 r odby?o si? Zwyczajne Walne Zgromadzenie cz?onków YKP NOWY TARG.…
Zarz?d KLUBU dzia?aj?c w oparciu o § 27 pkt 4 i § 29 pkt 6g…
Komunikat W zwi?zku z oczekiwaniem na przyznanie dotacji na nasz kurs ?eglarski , przez UM…
YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG organizuje kurs ?eglarski. Szczegó?y na plakacie. Uwaga - dla m?odzie?y…
W?a?nie przykurzy?o ?niegiem, kolejny sezon ?eglarski sta? si? definitywnie przesz?o?ci?, wi?c mo?na ju? troch? powspomina?.…
Strona 3 z 7