sobota, 28 listopad 2015 15:00

?yczenia

Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia i Nowego Roku niech Gwiazda Pokoju wska?e nam drog? na przysz?o?? nas i naszego KLUBU.
Zapomnijmy o uprzedzeniach, rozwi?my marzenia o przysz?ych rejsach, miejmy wzajemny szacunek i starajmy si? mie? rado?? ze wspólnego uczestnictwa w ?yciu ?eglarskim.
W oczekiwaniu na ?wi?ta, ?egnaj?c minione miesi?ce, sk?adam w imieniu w?asnym i ca?ego Zarz?du KLUBU cz?onkom i sta?ystom oraz ich Rodzinom ?yczenia zdrowia, pogody ducha, spe?nienia wszystkich marze? i najwa?niejsze: tylu powrotów co wyp?yni?? i pó? stopy pod kilem

?yczy Komandor YACHT KLUBU POLSKI NOWY TARG

Więcej w tej kategorii: « Op?atek 2015r Op?atek 2015r »