środa, 02 wrzesień 2015 07:43

Zako?czenie sezonu 2015 , rejs pami?ci

W dniu 4 i 5 wrze?nia br (pi?tek i sobota) Zarz?d KLUBU wzywa cz?onków do wykonania prac zabezpieczaj?cych przystani  na zim? w Mizernej.

Pracami kieruje Komandor i Bosman.

 

Równocze?nie przypomina si? o uregulowaniu nale?no?ci finansowych na rzecz KLUBU oraz odpracowanie 30 godz. (minimum).
Za Zarz?d KLUBU kmdr B. Gaw?ski
p.s. Z uwagi na gwa?towne opadanie lustra wody na Zalewie Czorszty?skim spowodowane susz? Zarz?d KLUBU postanowi? skruci? sezon letni. Dlatego w dniu 29 sierpnia 2015 r. cz?onkowie i zaproszeni go?cie YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG przy maszcie w pe?nej gali  zako?czyli sezon letni, opuszczaj?c bander? YKP.
Zgodnie z now? tradycj? YKP podniesiono nast?pnie bander?  rozpoczynaj?c sezon zimowy 2015/2016.
(zdj?cia robi? Adrian)
Nast?pnie przy kamieniu pami?ci wspomniano o ?eglarzach którzy odeszli na wieczn? wacht?, a byli zwiazani z naszym KLUBEM i Podhalem.
Przypmniano posta? ?p gen. bryg. Mariusza Zaruskiego, V-ce kmdra Stanis??wa G?ogowskiego, kmdra Jacka Girzyckiego, V-ce komra Paw?a Mizer?, kmdra Andrzeja Olberta oraz zmar?ego niedawno kmdra YKP ZAKOPANE Marka P?ks?. Chwil? milczenia uczczono ich pami??.
Grupa jachtów wyp?yne?a na jezioro, aby opu?ci? na wod? wie?ce , jeden od YKP NOWY TARG i drugi od YKP ZAKOPANE.
Po uroczysto?ci pami?ci uczestnicy spotkania raczyli si? zgromadzonymi specja?ami kulinarnymi i dobr? muzyk? szantowa.