poniedziałek, 24 sierpień 2015 16:49

Zako?czenie sezonu letniego YKP NOWY TARG Wyróżniony

 

Komunikat

Z uwagi na obni?aj?cy si? stale poziom wody w zatoce Sygulina nale?y natychmiast wyslipowywa? jachty.
W dniu 29 sierpnia  o godz. 17,30 zako?czenie sezonu letniego YKP NOWY TARG nad Zalewem Czorszty?skim.
O godz. 18-tej rejs pami?ci.
Po rejsie szanty i grilowanie. Ka?dy przynosi na wspólne ognisko co uwa?a za stosowne w ramach swich mo?liwo?ci.

Za Zarz?d kmdr Bohdan Gaw?ski