poniedziałek, 20 kwiecień 2015 09:35

Walne Zgromadzenie cz?onków i kandydatów YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG

Zarz?d KLUBU zwo?uje na podstawie §29 ust.6. pkt  g)  StatutuYKP NOWY TARG Walne Zgromadzenie cz?onków zwyczajnychi kandydatów na dzie? 2 maja 2015 r. godz. 11,30 w pierwszym terminie,a na godz. 12,00 w drugim terminie  na przystani w Mizernej.

Obecno?? obowi?zkowa.

 

Porz?dek Zgromadzenia:

1.Otwarcie Zgromadzenia

2.Stwierdzenie prawomocno?ci Zgromadzenia

3.Wybór przewodnicz?cego i sekretarza oraz Komisji Uchwa? i Wniosków

4.Odczytanie porz?dku obrad uchwalonego przez Zarz?d

5.Odczytanie ostatniego protoko?u z Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2015r

6.Przyj?cie protoko?u

7.Omówienie sytuacji finansowej KLUBU i propozycje Zarz?du w kwestiach finansowych

8.Dyskusja i przygotowanie uchwa?

9.Zatwierdzenie uchwa? i wniosków

10 Zako?czenie zgromadzenia

 

Po zako?czeniu Walnego Zgromadzenia nast?pi uroczysto?? zako?czenia sezonu zimowego i rozpocz?cie sezonu letniego 2015 r.    Jak zawsze obowi?zuj?  stroje klubowe.

 

/Zarz?d YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG/