piątek, 13 marzec 2015 09:53

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YKP NOWY TARG

Zarz?d KLUBU dzia?aj?c w oparciu o § 27 pkt 4 i § 29 pkt 6g Statutu YKP NOWY TARG i uchwa-?? Zarz?du nr 1 z dnia 05.10.2014 r.  z w o ? u j e  na dzie? 28 marca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie cz?onków zwyczajnych i honorowych na godz. 17?? w pierwszym terminie, a przy braku kworum na godz.  17,30  w drugim terminie,  w ?wietlicy  Nadle?nictwa  Nowy  Targ ul. Kowaniec 70.

Porz?dek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Komandora KLUBU
 2. Stwierdzenie prawomocno?ci Zgromadzenia
 3. Wybór przewodnicz?cego i sekretarza Zgromadzenia
 4. Odczytanie porz?dku Zgromadzenia
 5. Wybór komisji do obs?ugi Zgromadzenia
 6. Odczytanie protoko?u z ostatniego ZW Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2014 r.
 7. Przyj?cie w/w protoko?u
 8. Sprawozdanie Zarz?du KLUBU za rok 2014
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich przyj?cie przez Zgromadzenie
 11. Udzielenie absolutorium Cz?onkom Zarz?du KLUBU za 2014 r.
 12. Propozycja zada? do realizacji i bud?et KLUBU na 2015 r.
 13. Dyskusja nad propozycjami zada? i bud?etu KLUBU na 2015 r.
 14. Zatwierdzenie zada? i bud?etu KLUBU na 2015 r.
 15. Wolne wnioski i dyskusja nad nimi
 16. Zako?czenie Zgromadzenia   

                                                                                                                         

Udzia? w Zgromadzeniu cz?onów KLUBU jest obowi?zkowy zgodnie z § 17 pkt 1 Statutu YACHT KLUBU   POLSKI NOWY TARG. Ponadto zgodnie z regulaminem KLUBU obowi?zuje strój klubowy na oficjalnych spotkaniach.

/Zarz?d KLUBU/